Skip to content
On this page

Projektist lähemalt

Erasmus+ projekt „E-disain“

Kutsealase tasemeõppe õpivara digitaalsete meetodite abil

Kokkuvõte

Jaanuaris 2020 alustas Pärnu Saksa Tehnoloogiakool uue Erasmus+ (2019-KA202-03) strateegilise koostööprojekti juhtimist. Teemaks oli “E-õppe rakendamine hariduslike erivajadustega (kehapuue) õppurite paremaks integreerimiseks tööturule audiovisuaalse meedia õppekava abil”.

Probleemi püstituseks oli asjaolu, et igas riigis on teatud sihtrühm inimesi, kellel on raskendatud eriala või selle osaline omandamine ja kes seetõttu võivad tööturult eemale jääda kuna nende liikumine ja ligipääsetavus on sageli takistatud. Eestis nimetatakse neid HEV õppuriteks (hariduslikud erivajadused).

Euroopa riikides toimib üha edukamalt digitaliseerimine, mille hulka kuulub ka e-õpe. Selle võimalused on tööeluks ettevalmistamisel aga siiski veel võrdlemisi piiratud. Keerukas on sihtrühma kuuluvatel inimestel õppida erialasid, mis nõuavad vahetut kontakti, sh pikemat kohal viibimist auditooriumis või teha praktikat ettevõttes. Kohalviibimise alternatiivina e-õpet võimaldavaid õppekavasid on kutseõppeasutustes vähe või ei ole üldse.

Paljud õppeasutused õpetavad multimeedia disaini eriala valdavalt auditoorse ja iseseisva töö vormis ning kasutusel on üksikud e-moodulid. Olukorra üheks lahenduseks oligi tervikõppekava koostamine, mis võimaldab eriala omandamist tervikuna veebi vahendusel ehk kõik moodulid/teemad on õpetatavad ja õpitavad e-õppe vormis. Lisaks e-õppele planeeriti õppuritele ka regulaarseid nn loengu- ja suhtlemiskohtumisi. Selliste kohtumiste eesmärgiks oli vahetu kontakti loomine, sotsialiseerumine, konsultatsioon, tagasiside ning üldise isoleerituse vähendamine.

Projekti partneriteks olid kolme riigi pädevad institutsioonid, sh õppeasutused: Pärnu Saksa Tehnoloogiakool (www. saksatk.ee) kui projekti juht,

Kuressaare Ametikool (www.ametikool.ee), Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda (https://www.facebook.com/parnukoda), Austria Kutseõppe- ja Rehabilitatsiooni Keskus (BBRZ - Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum - https://www.bbrz.at

ja sihtasutus Stiftung Bildung und Handwerk Saksamaalt (SBH Stiftung Bildung & Handwerk - BH) - https://stiftung-bildung-handwerk.de

Projekti toodeteks olid intellektuaalsed väljundid „Õppekava“ ja „Rakendusmoodulid“.

Õppekava tugines riiklikule väljundipõhisele õppekavale, mis arendati välja partnerite vajadust silmas pidades ja oli terviklikult rakendatav. Saksa ja austria partneritel oli võimalus arendada õppekava osasid või tervikut sõltuvalt keskkonna hariduskorraldusest ja maade eripärast.

Õppekava realiseerimiseks arendati välja rakendusmetoodika digitaalsele õpivarale mahuga 800 õppetundi. Esmakordselt on võimalik saada kutsealase tasemeõppe teoreetiline osa täies mahus e- metoodika toel.

Rahvusvaheliselt üldkasutatavaks platvormiks õppematerjalide tarbeks valiti keskkond Moodle. Üldvaates võis küll iga partner kasutada oma platvormi, kuid kõik materjalid pidid olema eksporditavad Moodle`i keskkonda. Eesti partnerite eestvedamisel ning haridustehnoloogilise toe pakkumisel loodi kõigile partneritele ligipääsud ning vastav alamüksus, kuhu valminud õppematerjalid üles laeti.

Õppematerjalide keeleks on inglise ja eesti keel. Interaktiivse materjali käsitlemisel on oluline võõrkeelne osa kuna metoodilised näited, sh interaktiivsed, on kättesaadavad inglise keeles üle maailma. Iga partner sai jälgida ja katsetada üksteise toodangut ning vajadusel materjale tõlkida, teha muudatusi, täiendusi ja arendusi oma sihtrühmast ning digivahendite süsteemi arengust lähtuvalt.

Õppekava moodulite loomisel said partnerid kasutada antud valdkonna spetsialiste ning ühiselt toimus ka igakülgne omavaheline kogemuste vahetamine ning nõustamine. Seejuures ei piiritletud materjalide koostamist ning väljatöötamist mingil muul viisil, kui et tegemist on pedagoogiliseks otstarbeks kasutatava tootega, millel oma spetsiifiline sihtrühm.

Loodud õppekava moodulid on küll valmiskujul, kuid iga (õppe)asutuse eripärast tingituna ka edasiarendatavad ja kohandatavad. Moodulite tootmine toimus spetsialistide abil ja toetus hetkel parimale metoodilisele käsitlusele. Testitud on õpetajaid, et näha, kas materjal on kasutatav.

Projekti lõppemisel on võimalik saada registreeritud ligipääsu toodetele ja neid ka kasutada www.e-disain.eu . Kasutada võib neid nii üksikute moodulite õpetamisel, kursustel, tasemekoolitusel. Sihtrühmaks on projekti eesmärke silmas pidades kehapuudega ja terviseprobleemidega õppurid, kuid on kasutatavad ka tavaõppuritele. Kakskeelsus lubab neid kasutada ka piirideüleses õppes. Samal veebileheküljel avalikustatakse projekti lõpul kõik materjalid ja juurdepääsu tingimused eesti- ja inglisekeelsetele õppelinkidele.

Projekt nägi ette kaasata laiemalt ka spetsialiste-pedagooge, haridustehnolooge, sotsiaalseid struktuure ja tööandjaid. Projekti kogukestuseks oli 3 aastat planeeritud 2,5 aasta asemel. Koroonaviirus tingis projekti pikendamise. Samas oli e-õppe teema kujunenud sellel perioodil aktuaalsemaks kui projekti kirjutades võis arvata. Sellega omandas projekt lisandväärtuse erimeetmete olukorraks.

Vastavalt projektile testiti tooteid piloteerimise käigus. 2021. aasta sügisel alustas Pärnu Saksa Tehnoloogia koolis sihtrühmast lähtuvalt 17 õppurit õppurit interaktiivse graafilise disaini eriala omandamist antud projekti raames. Pisut hiljem alustas Kuressaare Ametikool. Välispartnerid kasutasid saadud metoodikat oma õppetöös vastavalt oma riigist lähtuva hariduskorralduse võimalustele.

Õppetöö käigus saatis õpilasi nii õppe- kui sotsiaaltugi. Rahulolu-uuringud olid analüütilised, mille tulemusel täiustati nii e- metoodikat kui ka õppekorraldust. Seega püsis aktiivsena nii intellektuaalsete toodete, moodulite kui ka teemade sisu pidev täiendamine ja arendamine. Õpetaja metoodika arenes koos digitootega selle rakendamise pedagoogilises protsessis. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse agentuur hindas akrediteerimise käigus nii õppekava kui reaalset e- õpet ja jäi nendega rahule.

Sügisel 2022 lõppes projekt ettenähtult koos teoreetilise õppetööga ja õpilase siirdusid praktikale, mis on nende jaoks kaugtöö või hübriidvariant.

Projekti eesmärgid on täidetud ja meeskond on saanud rikkaliku kogemuse, mis väärib kasutamist ja levitamist. Kõik materjalid on kättesaadavad sellel veebilehel ja kasutatavad nii kohalikus kui rahvusvahelises õppetegevuses.

Indrek Alekõrs, projektijuht

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, 1999-2022

EU logo